ALGEMENE VOORWAARDEN VKING nv

 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en goederen geleverd en verhuurd of verkocht door en/of voor VKING nv (KBO 0444.651.661), hierna aangeduid als “Verhuurder”.
 3. Toepasselijkheid

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de Verhuurder en op alle door de Verhuurder aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de voorwaarden van toepassing op door de Verhuurder aangegane overeenkomsten tot verhuur, verkoop en service van/aan roerende zaken aan de Huurder.

2.2. Indien de Huurder in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door de Verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen uitwerking hebben en kan de Huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2.4. Opmerkingen en/of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na datum van de bevestiging van de aanvaarding te worden overgemaakt. Opmerkingen/betwistingen die later verstuurd worden,  worden niet aanvaard.

 1. Duur van de huur

3.1. De huurtermijn neemt aanvang op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

 1. voor zover de Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: het tijdstip waarop het materieel aan de Huurder wordt overhandigd;
 2. zover de Verhuurder de aflevering van het gehuurde materieel verzorgt: op het tijdstip waarop de Verhuurder deze op de overeengekomen locatie ter beschikking stelt;

3.2. De huur eindigt in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de Verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de Verhuurder van een retourbewijs.

3.3. Zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de Huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De Verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, doch is daartoe niet verplicht. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de Huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de Huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de Verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

3.4. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per aantal artikelen beëindigd worden. De hiermee gepaard gaande aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd.

 1. Risico

4.1 Alleen de Huurder draagt gedurende de hele duurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

4.2. De Verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen of in ontvangstneming dient de Huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangstneming door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. Bij verzending en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de Verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de Huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De Huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

4.3. . Als goederen verkocht worden door verhuurder aan huurder, dan moeten alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of zichtbare niet-conforme levering, onmiddellijk en schriftelijk worden overgemaakt en dit ten laatste 24 uur na ontvangst van de goederen. Alle klachten voor verborgen gebreken moeten onmiddellijk en per aangetekende zending worden overgemaakt en dit uiterlijk acht dagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekt zijn. Bij overschrijding van voormelde vervaltermijnen en/of bij enige andere miskenning van het voorafgaande, zal elke mogelijke aansprakelijkheid van verhuurder ter zake vervallen, behoudens ingeval van bewezen opzet”.

4.4. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging zet huurder het gebruik ervan niet voort. Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van verhuurder. De kosten van herstel komen voor rekening van de Verhuurder, behoudens indien het gebrek, tekort of beschadiging aan de Huurder te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens gebruik, onachtzaamheid van de Huurder, overmacht of daden van derden. Het bewijs van het tegendeel ligt bij de Huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijk herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen. De Huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst

4.5. Alleen de Huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor het verlies of beschadiging van het gehuurde. De Huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de Verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van de volgende feiten : verlies of beschadiging; diefstal van het gehuurde voorwerp; beschadiging door derden; rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers; faling of gerechtelijk akkoord.

4.6. De Huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in zijn oorspronkelijke staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de Verhuurder. Terugname door de Verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De Verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de Huurder zijn bevindingen inzake schade bekend te maken.

Dit gebeurt door de schadevaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de Huurder uitgenodigd wordt, binnen de 48 uur de schade in de magazijnen van de Verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de Huurder een schadeformulier heeft gekregen in het verhuurcenter of gewoon wanneer de waarborg werd ingehouden.

Indien de Huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De Verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de Huurder aan te rekenen.

 1. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

5.1. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvangen, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 20 werkdagen, tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd. De overeengekomen huurprijs is verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de Huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

5.2. De facturen zijn contant betaalbaar op exploitatiezetel. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd ten belope van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geldt. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande saldo van de factuur, met een minimum van 150 EUR. Inningskosten zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Termijnen van respijt doen het recht op verwijlintresten en schadebeding niet teniet.

5.3. Elk protest met betrekking tot facturen moet aangetekend gebeuren binnen de vijf dagen na de facturatiedatum.

5.4. De Verhuurder heeft het recht waarborgen tot betaling en voorschotten van de klant te eisen. Het voorschot of waarborg geeft nooit recht op interesten. Het vooraf betaalde bedrag wordt in mindering gebracht bij de betaling van de factuur. Ingeval dergelijke waarborgen en voorschotten worden verstrekt, heeft de Verhuurder het recht de prestaties geheel of gedeeltelijk te schorsen en ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

5.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt de Verhuurder zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende prestaties te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

 1. Richtlijnen voor het gebruik

6.1. De Huurder wordt gewezen op de volgende verrichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel:

 1. de Huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen;
 2. de Huurder dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving, hydrauliek en waterpeil te controleren en zo nodig bijvullen;
 • de Huurder dient de brandstoffen te gebruiken, zoals meegedeeld door de Verhuurder;
 1. de Huurder dient het gehuurde doorlopend te inspecteren op de goede werking en tijdig het benodigde dagelijkse of periodieke onderhoud voor het behoud van de goede werking te doen. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten;
 2. de Huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d.;
 3. de Huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de Verhuurder daarin;
 • voor zoveel als nodig dient de Huurder op haar kosten zorg te dragen, dat zij tijdig voor de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen;

6.2. De Huurder diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij de gehuurde aanwezige gebruiksinstructies en/of handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam te zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

 1. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

7.1. De gehuurde materialen blijven te allen tijde eigendom van de Verhuurder, ongeacht de duur van de Overeenkomst. De Huurder is niet gerechtigd de materialen te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

7.2. De Huurder zal de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag genomen wordt of anderszins aanspraak wordt gemaakt.

7.3. De Verhuurder kan een waarborgsom eisen, deze zal vastgesteld worden in evenredigheid met de huurperiode en de waarde van het gehuurde.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden bepaald, is de Huurder over de gehele huurtijd aansprakelijk voor alle schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf aan derden of aan andere zaken zou veroorzaken.

8.2. De aansprakelijkheid van de Verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek of opzet of grove schuld van de Verhuurder. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3. De Huurder aanvaardt uitdrukkelijk de Verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

8.4. Indien de Huurder een eigen verzekering afgesloten heeft voor het gehuurde, dan is Verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de Huurder te verlangen dat zij als uitkeringsgerechtigde opgenomen wordt, ofwel een dekkingsbevestiging overlegt.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft.  De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.

 1. Ontbinding

9.1. de Verhuurder heeft het recht om de overeenkomst met de Huurder te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:

 1. indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 5 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen
 2. bij staking van betaling of bij aanvraag van een faillissement door de klant
 • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant
 1. indien de zeggenschap over de klant wijzigt
 2. indien beslag gelegd wordt op een deel van de vermogensbestanddelen van de klant
 3. indien de klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door de Verhuurder gevraagde zekerheden te stellen, of
 • indien de Verhuurder gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens de Verhuurder wel zal nakomen.

9.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst door de Verhuurder is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale openstaande sommen (met een minimum van € 200), onverminderd het recht van de Verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke geleden schade hoger is en worden alle vorderingen van de Verhuurder op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 1. Verzaking
 2. Geen enkele handeling, gebrek aan handelen, stilzwijgen of enig ander gedrag van de Verhuurder zal als afstand of verzaking aan enig recht of voordeel beschouwd worden.
 3. Verzekering

11.1. VKING nv heeft een Machinebreukverzekering afgesloten m.b.t. de verhuurde materialen. Behoudens schriftelijk anders bepaald, geniet de Huurder van deze dekking, binnen de verzekerde waarborgen. Dekking geldt over het ganse Belgische grondgebied tot 100 km buiten de Belgische grens.

11.2. Per schadegeval zal een niet verzekerbare, niet afkoopbare basisvrijstelling van 2850.00 EUR (excl. BTW) worden toegepast. In geval van diefstal van de verhuurde materialen bedraagt de vrijstelling 20 % van de waarde van het gestolen goed met een minimum van de basisvrijstelling van 2850.00 EUR (excl. BTW). Voor de brekers en shredders geldt een verhoogde vrijstelling van 12850.00 € (excl. BTW).

11.3. Er geldt een afstand van verhaal ten opzichte van de Huurder behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de Huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en /of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen of in geval van onderverhuur zonder schriftelijk toestemming van VKING nv.

11.4. De volledige voorwaarden van de machinebreukverzekering zijn verkrijgbaar op uitdrukkelijke vraag.

 1. Privacy

12.1. De Verhuurder verwerkt de persoonsgegevens van de Huurder overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG).

De Verhuurder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Huurder voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers en het verzenden van nieuwsbrieven).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de Huurder zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het ondertekenen van deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de Verhuurder) en artikel 6.1 (f) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de Verhuurder om te ondernemen) van de AVG.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de Huurder steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Huurder worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Verhuurder verbonden zijn of met enige andere partner van de Verhuurder.

12.2. De Verhuurder garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de Verhuurder loopt.

12.3. De Huurder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de Huurder het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan de Verhuurder heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming.

12.4. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Huurder gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vking.be

De Huurder heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De Huurder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – contact@apd-gba.be)

 1. Rechtsbevoegdheid

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uitzonderlijke handelsomstandigheden

Gezien de blijvende onzekerheid betreffende de evolutie van de kosteninflatie zijn we genoodzaakt onze verkoopsvoorwaarden bij te schaven.

Onze toeleveringsketen wordt beïnvloed door de directe en indirecte gevolgen van de uitbraak van Covid-19 en andere externe factoren, zoals de stijging van de energieprijzen en een aanzienlijke kosteninflatie in bepaalde specifieke onderdelen van onze toeleveringsketen.

Hoewel de precieze gevolgen onvoorspelbaar blijven, zullen leveringsdata waarschijnlijk worden beïnvloed en is een plotse en onvoorziene kosteninflatie een aanzienlijk risico.

Daarom:

(!) voor zover toegezegde leveringsdata worden beïnvloed, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een dergelijke vertraging of voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen door ons van onze leveringsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst; en

(!!) behouden wij ons het recht voor op een redelijke prijsverhoging ter compensatie van de inflatie en kostenstijgingen in verband met grondstoffen, onderdelen, vracht, energie en dergelijke.

Wij zullen u ten minste 10 weken voor de levering op de hoogte stellen van eventuele prijsverhogingen. U wordt geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd, tenzij u ons uiterlijk 2 weken nadat u door ons bent geïnformeerd schriftelijk te laten weten hiertegen bezwaar te hebben.  Uw bestelling zal automatisch worden geannuleerd, indien u de prijsverhoging niet accepteert. Geen van beide partijen zal enige schadevergoeding aan de andere partij betalen als gevolg van een dergelijke annulering.